Vår vision

Skärmavbild 2014-12-01 kl. 15.43.57

 

Om den här texten

Det här dokumentet är en utveckling av, och förklaring till, Roseniuskyrkans vision, så som den är formulerad i meningen ovan. I den följande texten är visionens fyra huvuddelar belysta var för sig – först med en kärnmening som sammanfattar innebörden i frasen, och sedan med några stycken som förklarar betydelsen av frasen.

Dokumentet är inte en heltäckande sammanfattning eller förklaring av den kristna tron eller vår bekännelse. En litet längre sammanfattning av grunderna i vår kristna tro kan du finna här. Syftet med dokumentet är att förklara vår vision och att därmed förklara vad vi vill ska prägla vår tro och gemenskap.

1. Jesus i centrum

Centrum i den kristna tron är att Gud har försonat oss med sig genom Jesu död och uppståndelse.

Jesus Kristus är mittpunkten och huvudpersonen i Guds plan att besegra det onda. Därför är han också mittpunkten i vår tro. I hans liv ser vi Guds kärlek och goda avsikter för världen. Han är Gud som har blivit människa – den verklige Hjälten – för att offra sig för sina ovänner och skapa bestående fred. Det är evangelium. Hans död visar oss både omfattningen av vår synd och djupet i Guds kärlek. Hans uppståndelse är grunden för vårt hopp om det godas seger och att det onda inte kommer att få sista ordet.

I Roseniuskyrkan vill vi därför lyda, tjäna och förhärliga Jesus Kristus som förlåter och upprättar oss. Eftersom evangelium är goda nyheter vill vi att Roseniuskyrkan ska präglas av glädje och tillbedjan till den Treenige Guden. Där Jesus mötte människor fick de värdighet, livsmod, och hopp om framtiden. Samme Jesus möter oss fortfarande i Bibelns ord och kyrkans gemenskap.

Gud kallar varje människa till omvändelse och tro, genom förkunnelse av evangelium. Därför vill Roseniuskyrkan hjälpa människor att genom dopet och tron ta emot frälsningen och att leva, fördjupas och helgas i sin tro. Liksom Fadern sände Sonen, så sänder Sonen sin kyrka ut i världen. Drivna av Guds kärlek vill vi därför be och arbeta för att fler ska få höra och ta emot evangelium.

2. På Bibelns grund

Bibeln är Guds levande, verksamma och alltigenom tillförlitliga ord. 

I Roseniuskyrkan vill vi bekänna och försvara Bibelns fulla auktoritet och kyrkans klassiska trosuppfattningar. Gud har i Bibeln gjort sig känd för oss, och därför kan bibelordet väcka och befria Guds folk till en sann och glädjefull efterföljelse genom den helige Ande.

Vi tror att förståelsen av Bibeln blir rätt när Guds frälsning genom Jesus får vara centrum och förklara bibelordet. Vi vill knyta samman Bibelns texter och vår egen tid genom att studera dem medvetet och reflekterat, och låta Bibelns tidlösa sanningar tala in i våra liv. På Bibelns grund vill vi förklara och försvara vår tro, men också låta oss själva utmanas, korrigeras och formas på livets alla områden.

Vi ansluter oss till den evangelisk-lutherska bekännelsens förståelse av Bibeln. Samtidigt vill vi lyssna till kyrkans tradition, dess olika lärare genom historien samt aktuell bibelforskning.

3. Ett andligt hem

Genom dopet och tron är vi skapade till Guds familj, och leds av hans Ande och Ord.

Kyrkan är Guds familj och Kristi kropp. Den familjen består inte av människor som har samma bakgrund, intressen eller gåvor, utan av människor som har blivit funna och frälsta av Gud. Vi förenas i Kristus och har blivit uppfyllda av samme helige Ande.

Som med-lemmar i Kristi kropp vill vi skapa en varm och kärleksfull gemenskap där människor kan växa i tro och tjänande. Vi vill vara ett hem där vi stödjer varandra i tron, ber för och delar våra livssituationer, samt får vägledning för vår vandring genom livet. Vi vill att det ska finnas utrymme för att upptäcka och mogna i sina gåvor, och att gemenskapen ska bidra till att varje person kan finna den plats som Gud vill ge henne.

Vi vill eftersträva trygghet och tydlighet i vår tro och identitet. Detta hjälper oss att inkludera den som är osäker, tvivlar eller tycker annorlunda. Vi vill vara ett hem där man är välkommen utan att dela varje övertygelse, men där man får hjälp att finna kunskap om Gud. Vi vill präglas av enhet, frihet och framför allt av kärlek.

4. Med hjärta för Stockholm

Som Guds folk är vi kallade till att be och verka för den stads bästa som Gud har sänt oss till.

Som Guds folk har vi vårt medborgarskap i Guds rike, och Jesus till Herre och kung. Genom att Gud har blivit människa har Guds rike brutit in i den här världen, och Gud har visat att han har goda avsikter för sin skapelse. Därför har vi har ett tydligt uppdrag att verka för vår stads bästa, som ambassadörer för Guds rike.

Som kyrka i Stockholm vill vi, med Jesus som förebild, både identifiera oss med våra medmänniskor och samtidigt bevara vår identitet som medborgare i Guds rike. Roseniuskyrkan vill kommunicera evangelium i ord och handling. Vi vill vara en välsignelse för staden som goda grannar och medarbetare, engagera oss för rättvisa och visa särskild omsorg om de svaga och utsatta. Vi vill be och verka för Stockholms välgång.

Storstaden är ett myller av människor med olika bakgrund och livsinriktning. Människans potential för både gott och ont blir därför särskilt tydlig här. Som alla storstäder påverkar Stockholm politiken, ekonomin och kulturen i hela vårt land. Därför är Stockholm både vårt närmaste och mest angelägna missionsfält. Vi vill söka förstå vår kultur och samtid så att vi kan kommunicera evangelium övertygande och med trovärdighet. Vi vill vara en profetisk röst som konfronterar stadens bortvändhet från Gud, samtidigt som vi ödmjukt pekar på vägen till Guds rike.