Tro och liv – 11 sönd e Tref,

23 aug, 23 - Kjell Petersson - Gudstjänst - Tro och Liv

Tro och Liv – 11 sönd efter Trefaldighet

30 aug, 22 - Markus Preston - Gudstjänst - Tro och Liv

11 sönd e Trefaldighet

1 sep, 19 - Stellan Bengtsson - Högmässa - Tro och Liv

11 sönd e. Trefaldighet

12 aug, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Tro och Liv

13 sönd e Trefaldighet

27 aug, 17 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Tro och Liv

11 e Tref. Tro och liv

14 aug, 16 - Rickard Petersson - Gudstjänst - Tro och Liv